top of page

Terms and Conditions

Algemeen

Deelname aan één van de lessen betekent akkoord gaan met de Algemene voorwaarden.

Artikel 1 Eigen risico en aansprakelijkheid

1.1) Deelname aan de lessen is geheel voor eigen risico van de deelnemer.

1.2) Elke deelnemer is verplicht lichamelijke en geestelijke klachten onmiddellijk te melden aan de docent. Zonder deze kennis is de docent niet in staat om de deelnemer goed te begeleiden. Ook een zwangerschap dient te worden gemeld aan de docent. Raadpleeg bij twijfel uw huisarts of specialist.

1.3) Essential is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct als indirect, respectievelijk van of aan eigendommen van de deelnemer.

1.4) Schade die door de deelnemer al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik toegebracht wordt aan eigendommen van Essential, dienen te worden vergoed.

1.5) Deelname aan de lessen geschiedt op eigen risico. De lessen die in de studio van Essential worden gegeven, zijn fysiek van aard en er is altijd een risico op blessures. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor eventueel letsel.

Artikel 2 Lidmaatschap, betaling en deelname aan de lessen

2.1) De deelnemer sluit een maandelijks yoga-abonnement af of koopt een rittenkaart waarmee zij/hij kan deelnemen aan de yogalessen .

2.2) Een lidmaatschap komt tot stand op het moment dat Essential het verschuldigde abonnementsgeld van de deelnemer heeft ontvangen.

2.3) Een yoga-abonnement of rittenkaart van Essential is strikt persoonlijk en niet  overdraagbaar.

2.4) De betaling van het maandelijkse abonnementsgeld geschiedt door automatische incasso op de eerste dag van de maand. De betaling van een rittenkaart kan geschieden via IDeal of via de pin voorafgaand aan de les.

2.5) Het geldende lesrooster staat altijd op de website.

2.6) Essential behoudt zich het recht voor om een geplande les te annuleren, dan wel de op het lesrooster genoemde docent te wijzigen, als gevolg van overmacht. In dat geval vindt geen restitutie van abonnementsgeld plaats.

2.7) De deelnemer meldt zich via de website of de App aan voor een les. Je kunt alleen online reserveren, dus niet telefonisch, via de mail of bij de receptie.

2.8) Voorafgaand aan elke les dient de deelnemer zich te melden bij de receptie van Essential.

2.9) Indien de deelnemer geen gebruik maakt van het recht van deelname aan de lessen, vindt er geen restitutie plaats van het lesgeld.   

2.10) Voor alle abonnementen geldt een opzegtermijn van 1 kalendermaand. De opzegging dient per e-mail aan Essential te worden opgegeven.

2.11) Essential biedt flexibele abonnementen en rittenkaarten aan. De lessen dienen altijd binnen de gekozen periode te worden gevolgd. Indien dit niet gebeurd, komen de lessen te vervallen. Essential biedt geen vergoeding voor de gemiste lessen en de deelnemer is zelf verantwoordelijk om het juiste abonnement te kiezen en de lessen daadwerkelijk te volgen.

Artikel 3 Gemiste lessen door vakantie, ziekte of zwangerschap

3.1) Indien de deelnemer niet bij de les aanwezig kan zijn en zich tijdig via de website of de App heeft afgemeld, kan de les worden ingehaald in dezelfde kalenderweek. Als je je reservering wilt annuleren dan kan dat tot 3 uur voor aanvang van de les door bij de betreffende les op “afmelden” te klikken.

3.2) De deelnemer kan haar/zijn abonnement met een minimum van 1 – en maximum van 6 maanden opschorten bij vakantie of ziekte mits dit vooraf via een e-mail is aangevraagd.

3.3) De deelnemer kan bij ziekte in overleg met Essential haar/zijn rittenkaart opschorten.

3.4) In de eerste drie maanden van de zwangerschap wordt het beoefenen van yoga afgeraden. Na de 12 weken raden we aan te starten met de ZwangerFit lessen van Fysiotherapie Mike Soyer. Indien de deelnemer toch wenst deel te nemen aan de yogalessen is dit geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid.

Artikel 4 Feestdagen, vakantie en annulering lessen

4.1) Op feestdagen is Essential gesloten.  Dit wordt tijdig gecommuniceerd op Facebook, via de website en/of via een eventuele nieuwsbrief. Yogalessen die komen te vervallen vanwege feestdagen kunnen in dezelfde week worden ingehaald.

4.2) Essential heeft het recht zonder opgave van redenen les en/of leslocatie te wijzigen.

4.3) Essential heeft het recht zonder opgave van redenen deelname van de deelnemer te weigeren.

4.4) In de vakanties behouden we normaal een uitgebreid rooster, maar er kan sprake zijn van een vakantierooster, waardoor er tijdelijk minder lessen zijn.

Artikel 5 Persoonsgegevens

5.1) Essential verzamelt persoonsgegevens van de deelnemers voor het bijhouden van haar bestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie. Essential gaat zorgvuldig met deze verzameling van persoonsgegevens om en houdt zich daarbij altijd aan het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens en in de AVG wet.

5.2) Essential gebruikt de in artikel 5.1 genoemde persoonsgegevens ook om de deelnemers op de hoogte te brengen van activiteiten van Essential en eventuele wijzigingen in, bijvoorbeeld, het lesrooster. Indien de deelnemer geen communicatie wilt ontvangen van Essential, kan dat schriftelijk worden medegedeeld via e-mail aan: info@essentialvoorburg.nl De deelnemer is er van op de hoogte dat in dat geval mogelijk niet van alle diensten en producten van Essential gebruik kan worden gemaakt.

5.3) Essential geeft de persoonsgegevens van de deelnemers nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door aan derden.

5.4) Bekijk ons privacybeleid voor meer informatie over het verwerken van persoonsgegevens.

Artikel 6 Wijzigingen

6.1) Essential behoudt zich het recht voor om haar prijzen aan te passen. Aanpassingen van de prijzen zal tijdig worden gecommuniceerd via de nieuwsbrief en de website.

6.2) De geldende prijzen voor lessen, lidmaatschappen, workshops en trainingen staan altijd op de website.

6.3) Essential behoudt zicht het recht voor de indeling van het lesrooster voor wat betreft tijd, programma en locatie te wijzigen.

6.4) Essential kan deze Algemene Voorwaarden wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is beschikbaar op de website.

Artikel 7 Opdracht

7.1) Essential verplicht zich de gegeven opdracht naar inzicht en vermogen uit te voeren.

Artikel 8 Toepasselijkheid en geschillen

8.1) Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Essential betreffende deelname aan lessen, workshops etc of het geven van cursussen, trainingen en andere vormen van opleiding, dan wel advisering in de ruimste zin van het woord.

8.2) Afwijkingen van deze overeenkomsten zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd door Essential.

8.3) Geschillen voortvloeiend uit de overeenkomsten waarop deze Algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter in de plaats of omgeving van de vestiging van Essential behoudens hogere voorziening.

bottom of page