top of page

Privacybeleid

Essential, gevestigd aan de Rembrandtlaan 61, postcode 2271 GG in Voorburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

(Persoons)gegevens die wij verwerken

Essential verwerkt uw (persoons)gegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de (persoons)gegevens die wij verwerken:

 1. Pasfoto / profielfoto (mits u deze zelf optioneel aan ons verstrekt via het boekingssysteem)

 2. Voor- en achternaam

 3. Geboortedatum

 4. Adresgegevens

 5. Telefoonnummer

 6. E-mailadres

 7. Registratiedatum Essential profiel

 8. Gebruikersnaam Essential profiel

 9. Gegevens over uw activiteiten op onze website

 10. Bankrekeningnummer

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

Essential verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. Het afhandelen van uw betaling

 2. U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 3. U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 4. U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

 5. Om diensten bij u aan te leveren

 6. Essential verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken en hoelang wij persoonsgegevens bewaren

Wij verwerken de bovengenoemde persoonsgegevens op basis van de grondslagen, zoals die zijn vastgesteld in de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Essential bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 

Geautomatiseerde besluitvorming

Essential neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Essential) tussen zit. Bij Essential worden dit soort besluiten dus altijd genomen door een medewerker van Essential.

Delen van persoonsgegevens met derden

Essential verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht (i.e. verwerkers), sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Essential blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Met elk van onze verwerkers hebben wij een verwerkersovereenkomst en daarnaast hebben al onze verwerkers een eigen privacy beleid. De verwerkers van onze persoonsgegevens zijn:

 1. Onze webhost: Wix.

 2. Ons boekingssysteem: Fitmanager. Hier worden tevens de klantgegevens in bewaard

 3. Onze betaalsysteem: pay.nl, hier maken we gebruik van een betaaldienstverlener (Ideal)

 4. Mailchimp: om u nieuwsbrieven en andere belangrijke berichten toe te sturen
   

Cookies die wij gebruiken

Essential gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Ook kunnen wij hiermee onze website en klantenservice optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Het verzamelen van cookies geeft ons inzicht in de volgende anonieme gegevens. We kunnen geen personen identificeren met deze gegevens, waardoor het geen persoonsgegevens zijn.

 1. IP adres

 2. Internetbrowser

 3. Apparaat type

 4. Gedrag op website

 5. Aantal bezoeken aan website
   

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Inzien en corrigeren kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Als u uw account wil verwijderen, stuur ons dan een mailtje. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@essentialvoorburg.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Essential zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Essential wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Essential neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@essentialvoorburg.nl

Contactgegevens

Bij vragen of onduidelijkheden over ons privacybeleid kunt u contact opnemen via info@essentialvoorburg.nl

bottom of page